Načítám

Pojistné podmínky

Pojistné podmínky pro vnitrostátní doručování.

Pojistné podmínky

BALÍKSERVIS a jeho dodavatelé přepravy používají moderní a bezpečné technologie, které v nevyšší možné míře omezují riziko vzniku škody, při zachování vysoké kvality služeb.
BALÍKSERVIS ručí za vysokou kvalitu přepravy pod podmínkou, že odesílatel své zásilky opatřuje obalem, splňujícím podmínky o balení zásilek v obchodních podmínkách.
BALÍKSERVIS a jeho dodavatelé přepravy neustále monitorují pohyb zásilek pomocí skenování v každém bodě přepravy, tak se na minimum omezuje nesprávné směrování zásilky a z toho plynoucí následky.
BALÍKSERVIS elektronicky převažuje převzaté zásilky a okamžitě je také registruje, a tak umožňuje kontrolu celistvosti zásilek. Pokud i přes veškerou péči a profesionalitu dojde k újmě na balíku, řídí se likvidace případné škody těmito Všeobecnými pojistnými podmínkami, které doplňují obchodní podmínky.
BALÍKSERVIS přijímá odpovědnost za převzaté balíky do rozsahu vymezeném ve smlouvě
a pouze pro účely prvotní škody. Odpovědnost je předmětem následujících výjimek a dodatků. Pojistné za škody kryje pořizovací náklady obsahu, avšak tato hodnota nesmí překročit 6.000 Kč.
Odpovědnost za škody, které jsou následkem neodvratitelných událostí (vyšší moci) je vyloučena.

Zásilky a druhy zboží, které sytém BALÍKSERVIS nepřepravuje, a které jsou vyňaty ze zodpovědnosti za případnou újmu na nich:

 • Zásilka tvořená několika pospojovanými krabicemi;
 • Zboží podléhající zvláštnímu režimu (nebezpečí nákazy), nakažlivé a zapáchající zboží;
 • Sypké zboží v sáčcích, nebo pytlích;
 • Losy z vylosovaných loterií, pravé perly;
 • Obligace, zneužitelné šeky;
 • Drahé kovy a kameny, zlato, šperky, finanční hotovost, kreditní karty, doklady, ceniny a podobně;
 • Umělecká díla, antikvariátní předměty;
 • Zásilky, které nejsou chráněny, a nebo zabaleny, způsobem odpovídajícím jejich váze, tvaru a povaze obsahu, nebo požadavkům přepravce;
 • Zásilky, u nichž chybí potřebné údaje o odesílateli a příjemci;
 • Celní karnetové zásilky zvláštní povahy;
 • Zásilky, jejichž obsah by mohl způsobit škodu na majetku, nebo zdraví (zbraně,střelivo, výbušniny);
 • Zásilky s vyšší hmotností než 50 kg, délky přesahující 2 metry a obvodu většího než 3 metry;
 • Živá zvířata a rostliny;
 • Ostatky lidí a živočichů;
 • Exportní zásilky na dobírku a na celní záznam;
 • Zásilky s obsahem snadno podléhajícímu zkáze, nebo obsahem snadno poškoditelným a dále zásilky s obsahem, který je nutno zvláštním způsobem chránit, nebo je s nimi nutná zvláštní manipulace;
 • Zásilky s tepelně nestabilním obsahem;
 • Zásilky adresované jen směrovacím číslem (bez udání plné a platné adresy);
 • Zásilky zboží spadajícího pod režim ADR (nebezpečné zboží).

Dodatky

 • Je-li v případě újmy na zásilce možná její oprava na místě, která je
  z hlediska přepravních nákladů vhodnější, uhradí BALÍKSERVIS náklady na
  opravu – nekryje však odpisy.
 • V případě částečných škod jsou hrazeny jen náklady na jejich náhradu
  anebo výměnu. Odpovědnost za škodu se nevztahuje na „ušlý zisk“.
 • BALÍKSERVIS neodpovídá za újmy, vzniklé nepřiměřeným zabalením balíku
  vzhledem k povaze obsahu, nebo došlo-li k újmě na obsahu zásilky
  vzhledem k nedostatečnému vnitřnímu obalu, zatímco vnější obal nebyl
  poškozen.
 • K balíkům s etiketou „Fragile“ přistupují přepravci firmy BALÍKSERVIS
  velmi opatrně a obezřetně, což ale nezvyšuje odpovědnost BALÍKSERVIS za
  újmu na zásilce a odesílatel je takovou zásilku povinen zabalit takovým
  způsobem, který je adekvátní přepravním podmínkám a zaručuje
  nepoškození obsahu balíku.
 • Pokud u zásilek s křehkým obalem (sklo, porcelán, láhve, fioly,
  injekce, infuze atd.) nedojde k poškození vnějšího obalu zásilky,
  neodpovídá BALÍKSERVIS za škodu ani v případě, že tím došlo k částečnému
  poškození obsahu zásilky (např. vylitím části obsahu zásilky).
 • BALÍKSERVIS nenese odpovědnost za poškození křehkých předmětů, pokud k
  tomu došlo z důvodu nedostatečného vnitřního balení zásilky a vnější
  obal zásilky je neporušen.
 • Dojde-li během přepravy k částečné újmě na obsahu zásilky, je náhrada
  škody počítána poměrem poškození obsahu k celkové hodnotě obsahu
  zásilky.
 • Odesílatel musí použít takový obal zásilky, který je přiměřený jejímu
  obsahu. I v případě, že je obsah zásilky při převzetí nepoškozený ale
  vnitřní balení zásilky bylo nedostatečné, nebo v případě více zásilek
  spojených k sobě, není možné žádat náhradu škody, vzniklou nedostatečným
  vnitřním balením, nebo žádat náhradu škodu některé ze spojených
  zásilek.
 • Náhrada škody není možná ani v případě poškození smaltovaných, či
  lakovaných povrchů (odloupnutí, škrábance, odřeniny) stejně jako u
  politurovaného, lepeného, či dýhovaného zboží i když byly při podání
  neporušené.
 • Náhrada škody v případě přepravy použitého zboží se vypočítává
  vzhledem k jeho amortizaci.
 • Při škodní události má přepravce právo rozhodnout, zda uhradí opravu
  obsahu zásilky, či poskytne finanční plnění poškozené straně.
 • Byla-li zásilka přepravována v původním továrním balení a její obsah
  nebyl zkontrolován při doručení, nárok na náhradu škody nevzniká.
  Nevzniká ani v případě, že obsah zásilky byl doručen v jiném neporušeném
  obalu a nedošlo ke kontrole celistvosti obsahu při převzetí zásilky.
 • Při neporušeném balení zásilky neodpovídá BALÍKSERVIS za mechanické,
  elektrické, nebo elektronické poškození obsahu i když vnitřní balení
  zásilky bylo dostatečné, pokud ze strany BALÍKSERVIS nedošlo při
  manipulaci se zásilkou k extrémním jevům (např. havárie kurýrního vozu
  apod.).
 • Oxidace, zrezivění nebo změna barvy přepravovaného zboží nezakládá
  právo náhrady škody.
 • Pokud byl obsah zásilky během přepravy pojištěn jiným způsobem, hradí
  BALÍKSERVIS škodu jen v případě, že vyplacené pojistné bylo nižší, než
  hodnota přepravované zásilky a to vyplacením rozdílu mezi plněním z
  jiného pojistného zdroje a cenou zásilky, maximálně však do výše dané
  pojistnými podmínkami BALÍKSERVIS. * V případě újmy na balíku je
  bezpodmínečně nutné sepsat škodní protokol s kurýrem doručujícím zásilku
  nejpozději při doručení. K projednání takové události je nutno uvést
  číslo balíku, doložit jeho obsah a popis škody s výší požadované
  náhrady. Na pozdější uplatnění škody není možné brát zřetel. * Škodu
  podloženou protokolem je povinen uplatnit příjemce nebo objednavatel
  přepravy nejpozději následující pracovní den ohlášením elektronicky nebo
  na infolince BALIKSERVIS
 • V případě jakékoliv újmy na balíku má přepravce, nebo jeho zástupce,
  právo škodní událost prověřit a proto je nutno až do sepsání pojistného
  protokolu zabránit manipulaci s poškozenou zásilkou.
 • Přepravce se zavazuje takovou událost prověřit nejpozději do 3
  pracovních dnů od doby, co se o ní dozvěděl.
 • Přepravce uskuteční pojistné plnění do takové výše, která byla
  zjištěna při prověření škodní události.* BALÍKSERVIS provádí likvidaci škod do 30 dnů od data, kdy byla reklamace oboustranně uznána. Úrok z prodlení z vyplaceného plnění lze nárokovat. Všeobecné pojistné podmínky se vztahují na veškeré dohody o přepravě balíků.

Platnost

Tyto pojistné podmínky jsou platné od 1. prosince 2013 a platí do
odvolání nebo vydání nových podmínek.

V případě podstatných změn u pojišťovacích ústavů, které ovlivňují
Všeobecné pojistné podmínky BALÍKSERVIS, vyhrazuje si přepravce právo
upravit své Všeobecné pojistné podmínky v souladu s těmito změnami.