Váš spolehlivý partner pro přepravu objemných i malých zásilek do i ze zahraničí a v rámci ČR.

Obchodní podmínky BalikServis.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu a zpracování balíků

1. Úvod

Tyto všeobecné obchodní podmínky určují povinnosti BALÍKSERVIS jako poskytovatele a všechny podmínky, které ze strany objednatele musí být splněny k tomu, aby BALÍKSERVIS mohl uskutečnit přepravu balíků v požadované kvalitě. BALÍKSERVIS nabízí zprostředkování přepravy z domu do domu, mezinárodní balíkovou přepravu, kurýrní služby a služby dobírky.

2. Zákaznický servis

Kontakt na zákaznický servis: na e-mailové adrese: info@balikservis.cz

3. Informování, řešení stížností

Zákazník má možnost v případě poškození nebo ztráty balíku nahlásit tuto událost servisu emailem (info@balikservis.cz) likvidátorovi škody BALÍKSERVIS. Zákaznický servis přijímá stížnosti, které prošetří a postará se o nápravu. Zákaznický servis prošetří stížnosti a připomínky v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30 dnů od jejich podání.

4. Služby poskytované prostřednictvím BALÍKSERVIS.cz:

 • termíny naložení a doručení nejsou garantované. Jsou orientační a vychází z běžně dosahovaných lhůt pro konkrétní trasu. Doba přepravy i termín nakládky se může lišit od orientačních hodnot uvedených při objednávce
 • tuzemská přeprava balíků do následujícího pracovního dne od převzetí;
 • mezinárodní přeprava balíků do členských zemí Evropské unie a do Turecka, Norska a Švýcarska;
 • přeprava importních balíků z výše uvedených států do České republiky;
 • služba dobírky na území vybraných států;
 • termíny naložení a doručení nejsou garantované;
 • jsou orientační a vychází z běžně dosahovaných lhůt pro konkrétní trasu. Doba přepravy i termín nakládky se může lišit od orientačních hodnot uvedených při objednávce.

5. Služby poskytované pro tuzemské objednatele:

Přepravu balíků určených na export (mezinárodní přeprava balíků) s časově vymezenou lhůtou doručení, provádějí zahraniční smluvní

partneři BALÍKSERVIS takovým způsobem, že je zásilka od doby jejího přijetí až po doručení stále pod kontrolou BALÍKSERVISu.

Informace spojené se zásilkou, jakož i doklad o doručení (v rámci doby promlčení) je možno kdykoli zpětně vyhledat.

U exportních zásilek může být přepravní lhůta (od okamžiku přijetí bez celního odbavení až po depo cílové země, které provede celní odbavení) různá podle cílové země: 2. až 5. pracovní den po přijetí zásilky.

Potřebný čas na celní odbavení se může lišit podle místních předpisů a související výdaje nese objednatel nebo adresát. V případě balíků určených na export, jestliže adresát/příjemce nesplní svoje závazky k uhrazení výdajů souvisejících s celním odbavením, zatíží BALÍKSERVIS

těmito výdaji objednatele/plátce.

Při změně adresy, provede BALÍKSERVIS upřesnění a následné doručení zásilky na správnou adresu. Služba zahrnuje i pokus o druhé doručení po prvním neúspěšném pokusu o doručení zásilky.

6. Balík, adresní štítky, zabalení, adresování, uzavření balíku

Zásilka musí být k přepravě zabalena v kartónové krabici. Odborné a pečlivé balení zásilek zabezpečí, aby byl podávaný balík přizpůsobený pro strojové zpracování, nakládání a efektivní silniční přepravu, a následně doručen adresátovi v neporušeném stavu. BALÍKSERVIS zodpovídá jen za dostatečně zabalené a adresované zásilky.

Pokud zásilka není zabalena v kartónové krabici, vyhrazuje si BALÍKSERVIS právo odmítnout převzít zásilku k přepravě. V takovém případě je objednatel povinen uhradit cenu za přepravu a smluvní poplatek za porušení smluvních podmínek ve výši uvedené v ceníku.

V případě, že je zásilka nezabalená do kartónové krabice přijata k přepravě, je objednatel povinen uhradit cenu za přepravu a smluvní poplatek za porušení smluvních podmínek ve výši uvedené v ceníku. Pokud cenu za přepravu nebo smluvní poplatek za porušení smluvních podmínek neuhradí, zásilka může být zadržena na depu k osobnímu odběru.

Při balení je potřebné dodržet následující pokyny:

Podán může být jen zcela uzavřený balík.

Není možno přepravit balík, ze kterého vyčnívají dlouhé nebo ostré části zboží.

Je nutné optimálně využít prostor krabice; zvolit vhodné rozměry a dostatečně kvalitní obalový materiál.

I úplné vyplnění vnitřního prostoru krabice chrání zboží.

Křehké zboží je třeba zabalit do polystyrénu, nebo obalit jiným tlumicím materiálem; označení „Pozor sklo“ vyzývá jen k větší opatrnosti při manipulaci, ale nechrání zboží. Elektrotechnické výrobky odesílané k opravě je zapotřebí podat v originálním a kompletním obalu. Obal následně opatřit přesně vyplněnou adresou příjemce.

Láhve v balíku je třeba chránit ochrannou vrstvou umístěnou vespod a nahoře, jakož i mezi láhvemi.

Obtížně zabalitelné zboží atypických rozměrů je třeba chránit pod obalovou fólií ještě jiným vhodným obalovým materiálem.

Kartónovou krabici je třeba přelepit z každé strany lepicí páskou opatřenou, ideálně opatřenou firemním logem odesílatele. Pokud je to možné.

Není možné přijmout svázané balíky, protože ty se mohou rozpadnout, a potom se k adresátovi/příjemci dostane jen identifikovaný balík se štítkem.

Na největší plochu balíku je třeba vždy nalepit adresní štítek, případně průsvitný samolepicí obal obsahující přepravní list.

Nebezpečné zboží není možno podat ani v takovém případě, kdy je opatřeno vnějším označením.

PNEUMATIKY -  maximálně po dvou kusech do velikosti 19“ včetně, nad tuto velikost jednotlivě.

Pneumatiky včetně ráfku - vždy po jednom kuse bez ohledu na velikost pneumatiky.

Pneumatiky je nutné zabalit do obalu – omotat strečovou folií, zabalit do kartonu. Štítky lepte na boční rovnou stranu.

7. Objednání balíků

Příjem balíků je možné uskutečnit na www stránkách provozovatele, nebo na sběrných místech služby BALIKSERVIS pokud jsou v dané zemi k dispozici.

Objednávající zodpovídá za správné zabalení zásilky, přiznání správné hmotnosti přepravované zásilky a za to že obsah zásilky je v souladu s přepravními podmínkami.

8. Doručení

Při doručení předává řidič vozidla adresátovi pečlivě zabalený, přesně a čitelně adresovaný balík. Řidiče není možno nechat při doručování čekat; v případě, že bude zdržován, může být doručování přerušeno. Balík bude vydán proti podpisu adresátovi nebo osobám, o nichž se dá podle okolností předpokládat, že jsou oprávněny balík převzít. Především jsou to osoby přítomné v místě adresáta a též osoby, které disponují plnou mocí. Doručení zásilky adresát potvrzuje svým podpisem na formuláři, který vystavil BALÍKSERVIS nebo jím pověřený přepravce.

Řidič vozidla při podpisu požaduje i jméno přejímajícího, které zanese k ostatním údajům pomocí ručního skeneru; následně je možno vyhledat jméno příjemce z elektronických nebo telefonických informací o balíku.

Až po vyplacení zásilky (jde-li o dobírku) a podepsání dokladu o doručení může adresát krabici otevřít, resp. zkontrolovat její obsah. Nemožnost dodání a postup provozovatele Za nemožnost dodání jsou považovány zejména tyto případy: - na uvedené adrese se adresát nenachází - adresát odmítá zásilku převzít - zásilka přesahuje rozměry či hmotnost uvedenou plátcem Pokud zásilku není možné doručit, bude zaevidována a vrácena na adresu odesílatele.

9. Hmotnostní a rozměrové limity zásilky

Balík je možno podat do hmotnosti 40 kg. Maximální rozměr balíku bude 120x60x60 cm, tedy součet obvodu a délky balíku bude maximálně 360 cm.

BALÍKSERVIS doručí každý balík do přijímacího regionálního depa nebo distribuční centrály, kde je zásilka automaticky zvážena na elektronické váze a její hmotnost je automaticky registrována společně s číslem balíku.

Pokud bude zjištěn při kontrolním vážení nesoulad s hmotností uvedenou objednavatelem v neprospěch BALÍKSERVIS, má přepravce právo na uhrazení rozdílu v přepravném a smluvní pokutu, pokud je tato stanovena v ceníku. V systému BALÍKSERVIS se nepřepravují balíky, které překračují hmotnost 40 kg nebo povolené hraniční rozměry. Pokud bude při kontrole na depu zjištěn rozměr či hmotnost mimo přepravní podmínky, BALÍKSERVIS je oprávněn zásilku vrátit odesílateli a po objednateli požadovat doplatek rozdílu v přepravném a smluvní pokutu.

10. Předměty vyloučené ze služeb BALÍKSERVIS

Nemohou být přijaty:

 • Zásilka tvořená několika pospojovanými krabicemi;
 • Zboží podléhající zvláštnímu režimu (nebezpečí nákazy), nakažlivé a zapáchající zboží;
 • Sypké zboží v sáčcích, nebo pytlích;
 • Losy z vylosovaných loterií, pravé perly;
 • Obligace, zneužitelné šeky;
 • Drahé kovy a kameny, zlato, šperky, finanční hotovost, kreditní karty, doklady, ceniny apd.;
 • Umělecká díla, antikvariátní předměty;
 • Zásilky, které nejsou chráněny, a nebo zabaleny způsobem odpovídajícím jejich váze, tvaru a povaze obsahu, nebo požadavkům přepravce;
 • Zásilky, u nichž chybí potřebné údaje o odesílateli a příjemci;
 • Celní karnetové zásilky zvláštní povahy;
 • Zásilky, jejichž obsah by mohl způsobit škodu na majetku, nebo zdraví (zbraně, střelivo, výbušniny);
 • Zásilky s vyšší hmotností než 50 kg, délky přesahující 2 metry a obvodu většího než 3 metry;
 • Živá zvířata a rostliny;
 • Ostatky lidí a živočichů;
 • Exportní zásilky na dobírku (krom vybraných zemí) a na celní záznam;
 • Zásilky s obsahem snadno podléhajícímu zkáze, nebo obsahem snadno poškoditelným a dále zásilky s obsahem, který je nutno zvláštním způsobem chránit, nebo je s nimi nutná zvláštní manipulace;
 • Zásilky s tepelně nestabilním obsahem;
 • Zásilky adresované jen směrovacím číslem (bez udání plné a platné adresy);
 • Pneumatiky - kromě balení specifikovaných v bodě 6.;
 • Zásilky zboží spadajícího pod režim ADR (nebezpečné zboží).

Kromě toho je u balíků se zahraniční destinací vyloučeno z přijetí takové zboží, jako je osobní movitý majetek, předměty podléhající dani z příjmů a spotřební dani, jakož i zboží doprovázené ATA Carnetem.

Pro případ porušení této povinnosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši rozdílu skutečné ceny takto protiprávně odeslaného zboží a částky 6.000 Kč, kterou je odesílatel povinen zaplatit dopravci. Nárok na zaplacení smluvní pokuty vzniká dopravci do třech dnů ode dne, kdy by odesilatel uplatnil vůči dopravci škodu na zásilce vyšší než 6.000 Kč.

11. Služby

BALÍKSERVIS poskytuje své služby jako zprostředkovatel přepravy, přičemž k přepravě zásilek využívá služby samostatných dopravců, jejichž činnost v plném rozsahu služby kontroluje a garantuje jejich kvalitu.

BALÍKSERVIS přebírá balíky uzavřené, neporušené, aniž by zkoumala jejich obsah a adresátovi je předává zavřené, neporušené a bez zkoumání jejich obsahu. Při předávání viditelně poškozeného balíku BALÍKSERVIS umožní adresátovi přezkoumání balíku a zaregistruje zjištění do protokolu o škodě společně s příjemcem.

12. Cena přepravy zásilek, úhrada výdajů

O cenách se BALÍKSERVIS dohodne s objednatelem ve smlouvě o přepravě zásilky. Cena přepravy a služeb se řídí aktuálním ceníkem dostupným na www.balikservis.cz.

13. Práva a povinnosti objednatele

Objednatel zodpovídá za poskytnuté údaje o odesílateli, příjemci a povaze zásilky. Za chyby při vyplňování neodpovídá BALÍKSERVIS. Na adresním místě balíku musí být správně uvedeny především údaje o příjemci.

BALÍKSERVIS nemá povinnost upozornit na neúplnost nebo nesprávnost takovýchto dokladů. Objednatel dále odpovídá BALÍKSERVIS a každému

BALÍKSERVIS pověřenému dopravci a jejím zákazníkům za všechny škody a újmy které vzniknou tím, že objednatel nesplnil některou ze svých povinností dle těchto obchodních podmínek.

Provozovatel je oprávněn otevřít listovní zásilku v případě že: - listovní zásilku nelze dodat a současně ji nelze vrátit odesílateli; - je důvodné podezření, že obsahuje nedovolený obsah podle těchto poštovních podmínek; - je poškozena nebo existuje podezření, že došlo, nebo že by do dodání mohlo dojít ke vzniku škody; - je to nezbytné k dodržení povinností uložených provozovateli služeb zvláštním právním předpisem. Provozovatel je oprávněn zásilku zničit, pokud nedošlo k jejímu dodání a není možné ji vrátit odesílateli, a to po uplynutí lhůty 90 dnů od sjednaného termínu dodání. Provozovatel je oprávněn zásilku nebo její část zničit ihned, pokud je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví lidí. Zničení zásilky provozovatel provede způsobem, který bude považovat za nejvhodnější. O zničení listovní zásilky provozovatel vyhotoví písemný záznam. Náklady na zničení listovní zásilky je povinen uhradit odesílatel.

14. Dispoziční právo

V případě nepřítomnosti příjemce může objednatel poskytnout BALÍKSERVIS zmocnění k tomu, aby zásilku předala jeho sousedovi nebo jiné kompetentní osobě, případně aby zásilku doručila do poštovní schránky, nebo aby namísto dokladu o doručení mohla přijmout i zápis vyhotovený řidičem. Takové zmocnění je nutné poskytnout pro BALIKSERVIS písemně, povoluje se doručení elektronickou formou.

15. Fakturace, úhrada

BALÍKSERVIS přepravuje jen balíky, jejichž přepravní náklady hradí objednatel, balíky podávané nevyplaceně nepřepravuje. Platba za službu probíhá standardně předem, elektronickým on-line platebním portálem. Pro registrované uživatele je možné individuálně sjednat platební podmínky s možností úhrady kumulativní fakturou za sjednané období. Objednatel je povinen uhradit fakturu nejpozději v den její splatnosti. V případě prodlení je BALÍKSERVIS oprávněna účtovat penále z prodlení společně s řádně vyfakturovanou dlužnou částkou.

16. Záruka

BALÍKSERVIS i odesílatel dále souhlasí s faktem, že odpovědnost BALÍKSERVIS je striktně omezena pouze na přímé ztráty. Přímou ztrátou se rozumí aktuální odpisová hodnota obsahu balíku vyplývající ze ztráty. Všechny další druhy škod nebo ztrát jsou vyjmuty (např. ale nikoliv pouze na ušlý zisk, příjem, profit, budoucí obchod, ….).

17. Škodní případy

BALÍKSERVIS zajistí pojištění (pojištění balíku) v zájmu klienta pro každý jeho balík pro případ, že se vyskytne škoda na zboží v důsledku jednání BALÍKSERVIS tj. škoda v důsledku nesprávné či nepřiměřené manipulace, částečné nebo úplné ztráty nebo zničení balíku. Toto pojištění kryje náklady na opravu či znovu pořízení věci pouze na bázi prvotní škody. Následné škody jsou vyjmuty. Reklamaci přepravy je bezpodmínečně nutné oznámit kurýrovi při převzetí zásilky. Pokud kurýr odmítne takový zápis vyhotovit, či příjemce nesouhlasí s formulací, nepřebírejte poškozenou zásilku a kontaktujte balikservis.cz. Reklamace které nejsou podloženy zápisem při převzetí zásilky, budou zamítnuty.

Objednatel/adresát je povinen dát společnosti BALÍKSERVIS dostatečnou příležitost zkontrolovat poškozenou zásilku buď osobně, nebo pověřenou osobou.

Adresát/příjemce nesmí se zásilkou do této doby manipulovat a je povinen zachovat i její obal.

Překročení této lhůty nebo neoprávněná manipulace s balíkem eliminuje nároky na úhradu škody. V přepravní částce je obsaženo také pojištění. Pojistná suma se rovná nákladům na opravu či náhradu, ke které je připočtena částka za dopravu, avšak méně než 6.000 Kč. V každém případě je vyloučena odpovědnost za škody způsobené vlivem vyšší moci.

Nepovažuje se za škodní případ, jestliže BALÍKSERVIS doručí zásilku opožděně, nevyinkasuje sumu za dobírku, nezašle zpět potvrzený přepravní list, avšak může důvěryhodným způsobem prokázat doručení zásilky. V takovýchto případech může objednatel uplatňovat své nároky výlučně jen vůči adresátovi, BALÍKSERVIS v těchto případech zodpovídá jen do výše ceny poskytované služby. Bez souhlasu BALÍKSERVIS nemůže objednatel poskytnout pojistné nároky třetí straně.

BALÍKSERVIS neposkytuje pojištění pro zásilky, které jsou již jiným způsobem pojištěny. Potřebné postupy při pojistných událostech usměrňuje BALÍKSERVIS v pojistných podmínkách.

18. Promlčení

Jakékoli právní nároky vůči BALÍKSERVIS jsou promlčeny po uplynutí jednoho roku. Promlčecí lhůta začíná plynout dnem, kdy se oprávněná strana dozvěděla, nebo mohla dozvědět, o svém nároku, nejpozději však dnem doručení.

19. Omezená platnost / Soudní příslušnost

V případě, že některá směrnice obsažená v těchto Všeobecných obchodních podmínkách pozbude platnosti, zůstávají ostatní směrnice nadále v platnosti. Neplatné části budou nahrazeny takovými, jejichž ekonomický efekt co nejvíce odpovídá a vypovídá původnímu znění. Jakékoliv spory, neshody nebo nároky vyplývající ze smluvního vztahu BALÍKSERVIS a objednatelem budou řešeny nejprve smírnou cestou. Nebude-li možné tyto spory vyřešit smírnou cestou, bude případné spory řešit místně příslušný okresní soud, bude místně příslušný Okresní soud v Praze a v případě sporu, o kterém je místně příslušný rozhodovat krajský soud, bude místně příslušný Krajský soud v Praze. BALÍKSERVIS si vyhazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky nebo aktuální ceníky služeb a to i bez předchozího upozornění objednatele.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou prvním vydáním, nabývají platnosti 1. prosince 2013.

20. GDPR

20.1. Objednávající je srozuměn s tím, že BALIKSERVIS ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů”) a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) zpracovává, shromažďuje a uchovává osobní údaje Objednávajícího uvedené ve smluvních dokumentech, případně získané z jiných vztahů souvisejících se vzájemnou spoluprací Objednávajícího  a BALIKSERVIS, a další osobní údaje nezbytné pro poskytování zasílatelských služeb. Tyto osobní údaje bude BALIKSERVIS zpracovávat a uchovávat v zákaznické databázi BALIKSERVIS pro účely plnění jeho závazků vyplývajících ze smlouvy, dále pro účely oprávněných zájmů správce, a dále pak pro informační, administrativní a evidenční účely související s dodržením právních povinností BALIKSERVIS. BALIKSERVIS je při poskytování zasílatelských služeb správcem osobních údajů.

20.2. BALIKSERVIS zpracovává osobní údaje výhradně pro účely poskytování zasílatelských a přepravních služeb nebo doplňkových služeb (služby s přidanou hodnotou) a to na základě uzavřených smluv a to v rozsahu, které byly poskytnuty BALIKSERVIS na základě Zasílatelských smluv, konkrétně pak v tomto rozsahu:

jméno, příjmení, adresa, telefon za účelem doručení či vrácení zásilky

e-mail za účelem oznámení a informování o stavu doručení, potvrzení uzavření smlouvy a obchodnímu jednání, kdy může být na poskytnutý e-mail zasláno obchodní sdělení s nabídkou produktů a služeb BALIKSERVIS, kdy v každém zaslaném obchodním sdělení má Objednávající možnost odmítnout jejich zasílání, číslo účtu za účelem doručení dobírky

IP adresu pouze pro případ reklamačního řízení, kdy zákazník rozporuje objednání služby nebo pro kontrolu neoprávněných přístupů

Cookies za účelem zlepšení přehlednosti webových stránek, pro přihlášení/odhlášení do webové služby, vyhodnocení návštěvnosti webových stránek

20.3. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je objednávka sjednána  mezi BALIKSERVIS a osobou tyto údaje poskytující a z ní vyplývající nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, případně je nezbytnost dána pro účely oprávněných zájmů BALIKSERVIS či třetí strany (Objednávající, příjemce) např. pro účely vedení soudních sporů, reklamačních řízení a marketing a dále je nezbytnost dána pro plnění právních povinností (např. daňové a celní zákony).

20.4. Objednávající smí předat pouze ty osobní údaje, u nichž je v postavení správce osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů ze strany Objednávající je dobrovolné, nicméně nebudou-li osobní údaje poskytnuty, není možné ze strany BALIKSERVIS poskytovat zasílatelské a přepravní služby.

20.5. Objednávající se zavazuje zajistit u všech osob zúčastněných na obchodním vztahu mezi BALIKSERVIS a Objednávajícím, zejména u odesílatele a příjemce, zákonný důvod (např. souhlas) pro zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a dle článku 6 odst. 1 GDPR, aby BALIKSERVIS mohla řádně plnit povinnosti vyplývající ze zasílatelské smlouvy a z platných vnitrostátních i mezinárodních právních předpisů a z mezinárodních sankčních ujednání (embargo) a dále se zavazuje, že pokud bude BALIKSERVIS předávat osobní údaje příjemců či jiných zúčastněných osob, bude se jednat pouze o údaje, které jsou získávány a zpracovávány v souladu s GDPR, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tak aby je BALIKSERVIS mohla v souladu s GDPR použít pro poskytování požadovaných zasílatelských a přepravních služeb. Pro případ porušení povinností uvedených v tomto odstavci odpovídá Objednávající za škodu, která byla BALIKSERVIS způsobena a zavazuje se uhradit BALIKSERVIS veškerou škodu (újmu), která BALIKSERVIS vznikne.

20.6. BALIKSERVIS i Objednávající se zavazují plnit vůči všem subjektů údajů zákonné informační povinnosti dle vnitrostátních právních předpisů a zejména dle článku 12 a násl. GDPR, což znamená, že jak obecnou informační povinnost, tak i případné dílčí odpovědi na žádosti či stížnosti subjektu údajů poskytuje BALIKSERVIS ve vztahu k jejím poskytovaným službám a Objednávající ve vztahu k jeho poskytovaným službám. BALIKSERVIS i Objednávající jsou si vzájemně povinni při zpracování odpovědí na žádosti a stížnosti subjektu údajů poskytnout veškerou nezbytnou potřebnou součinnost.

20.7. BALIKSERVIS má právo osobní údaje uchovávat po dobu, po kterou BALIKSERVIS může vůči třetím stranám uplatňovat jakákoli práva, případně po dobu, po kterou může třetí strana, zejména Objednávající či příjemce uplatňovat jakákoli práva po BALIKSERVIS, popřípadě po dobu, kterou normativně stanovuje zákona (např. daňové a celní právní předpisy).

20.8. Zásady správy a zpracování osobních údajů, jakož i práva a povinnosti s tím spojené včetně práv subjektů údajů a záruky zabezpečení osobních údajů jsou pak obsaženy v dokumentu věnovaném ochraně osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách www.BALIKSERVIS.cz

20.9. Objednávající je zodpovědný za následky a škody, které vznikly v důsledku zneužití přístupových oprávnění a hesel do  rozhraní BALIKSERVIS. BALIKSERVIS tyto přístupy zřizuje pro osoby oprávněné dle smlouvy, případně pro Objednávajícím zplnomocněné. Objednávající je povinen učinit na své straně nezbytná opatření proti jejich zneužití.

20.10. BALIKSERVIS se seznámí s obsahem zasílaných balíků pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí služby.

20.11. BALIKSERVIS:

a) nesmí otevřít žádné zabalené a zalepené zásilky, pokud není zákonem, smlouvou či těmito Všeobecnými obchodními podmínkami stanoveno jinak.

b) smí prohlédnout jen nezalepené zásilky, a to pouze v nezbytném rozsahu, za účelem zjištění údajů nutných pro odeslání, roztřídění, přepravu a doručení.

c) nesmí sdělovat žádné údaje získané během procesu poskytování služby třetím stranám – s výjimkou Objednávajícího, odesílatele, adresáta (nebo dalších zplnomocněných příjemců) a oprávněných orgánů státní moci.

d) nesmí předat zásilku – za účelem prohlédnutí obsahu – jiným osobám kromě Objednávajícího, odesílatele, adresáta (nebo dalším zplnomocněných příjemců) a oprávněných orgánů státní moci.

e) nesmí předávat žádné informace o poskytovaných službách jiným osobám než  objednávajícímu, odesílateli, adresátovi (nebo dalším zplnomocněným příjemcům) a oprávněným orgánům státní moci.

20.12. BALIKSERVIS smí zásilku otevřít a uzavřít, pokud:

a) je obal zásilky poškozen do té míry, že rozbalení zásilky je oprávněné z důvodu potřeby ochránit obsah této zásilky a tento obsah není možné ochránit bez rozbalení zásilky.

b) je toto nutné z důvodu odstranění rizika způsobeného obsahem zásilky.

c) zásilku nelze doručit ani vrátit.

20.13. BALIKSERVIS může zásilku prodat jako náhradu za nezaplacenou odměnu za zprostředkování přeprav.

20.14. BALIKSERVIS řídí proces otevírání zásilek a jednotlivé kroky zaznamenává do zprávy. Skutečnost, že zásilka byla otevřena, musí být vyznačena na zásilce a pokud je to možné, je třeba informovat odpovídajícím způsobem odesílatele a zároveň mu sdělit důvody tohoto kroku.

20.15. BALIKSERVIS je oprávněna zásilku, kterou není možné doručit ani vrátit po uplynutí 6 měsíců od převzetí prodat a není-li to možné tak zničit. V případě, že je to nutné z důvodu ochrany zdraví, životního prostředí či majetku, je BALIKSERVIS oprávněna zásilku zničit ještě před uplynutím této lhůty.