Váš spolehlivý partner pro přepravu objemných i malých zásilek do i ze zahraničí a v rámci ČR.

Pojistné podmínky BalikServis.cz

Pojistné podmínky pro vnitrostátní doručování.

Pojistné podmínky

BALÍKSERVIS a jeho dodavatelé přepravy používají moderní a bezpečné technologie, které v nevyšší možné míře omezují riziko vzniku škody, při zachování vysoké kvality služeb. BALÍKSERVIS ručí za vysokou kvalitu přepravy pod podmínkou, že odesílatel své zásilky opatřuje obalem, splňujícím podmínky o balení zásilek v obchodních podmínkách. BALÍKSERVIS a jeho dodavatelé přepravy neustále monitorují pohyb zásilek pomocí skenování v každém bodě přepravy, tak se na minimum omezuje nesprávné směrování zásilky a z toho plynoucí následky. BALÍKSERVIS elektronicky převažuje převzaté zásilky a okamžitě je také registruje, a tak umožňuje kontrolu celistvosti zásilek. Pokud i přes veškerou péči a profesionalitu dojde k újmě na balíku, řídí se likvidace případné škody těmito Všeobecnými pojistnými podmínkami, které doplňují obchodní podmínky. BALÍKSERVIS přijímá odpovědnost za převzaté balíky do rozsahu vymezeném ve smlouvě a pouze pro účely prvotní škody. Odpovědnost je předmětem následujících výjimek a dodatků. Pojistné za škody kryje pořizovací náklady obsahu, avšak tato hodnota nesmí překročit 6.000 Kč. Odpovědnost za škody, které jsou následkem neodvratitelných událostí (vyšší moci) je vyloučena. Zásilky a druhy zboží, které sytém BALÍKSERVIS nepřepravuje, a které jsou vyňaty ze zodpovědnosti za případnou újmu na nich: * Zásilka tvořená několika pospojovanými krabicemi; * Zboží podléhající zvláštnímu režimu (nebezpečí nákazy), nakažlivé a zapáchající zboží; * Sypké zboží v sáčcích, nebo pytlích; * Losy z vylosovaných loterií, pravé perly; * Obligace, zneužitelné šeky; * Drahé kovy a kameny, zlato, šperky, finanční hotovost, kreditní karty, doklady, ceniny a podobně; * Umělecká díla, antikvariátní předměty; * Zásilky, které nejsou chráněny, a nebo zabaleny, způsobem odpovídajícím jejich váze, tvaru a povaze obsahu, nebo požadavkům přepravce; * Zásilky, u nichž chybí potřebné údaje o odesílateli a příjemci; * Celní karnetové zásilky zvláštní povahy; * Zásilky, jejichž obsah by mohl způsobit škodu na majetku, nebo zdraví (zbraně,střelivo, výbušniny); * Zásilky s vyšší hmotností než 50 kg, délky přesahující 2 metry a obvodu většího než 3 metry; * Živá zvířata a rostliny; * Ostatky lidí a živočichů; * Exportní zásilky na dobírku a na celní záznam; * Zásilky s obsahem snadno podléhajícímu zkáze, nebo obsahem snadno poškoditelným a dále zásilky s obsahem, který je nutno zvláštním způsobem chránit, nebo je s nimi nutná zvláštní manipulace; * Zásilky s tepelně nestabilním obsahem; * Zásilky adresované jen směrovacím číslem (bez udání plné a platné adresy); * Zásilky zboží spadajícího pod režim ADR (nebezpečné zboží).

Dodatky

* Je-li v případě újmy na zásilce možná její oprava na místě, která je z hlediska přepravních nákladů vhodnější, uhradí BALÍKSERVIS náklady na opravu – nekryje však odpisy. * V případě částečných škod jsou hrazeny jen náklady na jejich náhradu anebo výměnu. Odpovědnost za škodu se nevztahuje na „ušlý zisk“. * BALÍKSERVIS neodpovídá za újmy, vzniklé nepřiměřeným zabalením balíku vzhledem k povaze obsahu, nebo došlo-li k újmě na obsahu zásilky vzhledem k nedostatečnému vnitřnímu obalu, zatímco vnější obal nebyl poškozen. * K balíkům s etiketou „Fragile“ přistupují přepravci firmy BALÍKSERVIS velmi opatrně a obezřetně, což ale nezvyšuje odpovědnost BALÍKSERVIS za újmu na zásilce a odesílatel je takovou zásilku povinen zabalit takovým způsobem, který je adekvátní přepravním podmínkám a zaručuje nepoškození obsahu balíku. * Pokud u zásilek s křehkým obalem (sklo, porcelán, láhve, fioly, injekce, infuze atd.) nedojde k poškození vnějšího obalu zásilky, neodpovídá BALÍKSERVIS za škodu ani v případě, že tím došlo k částečnému poškození obsahu zásilky (např. vylitím části obsahu zásilky). * BALÍKSERVIS nenese odpovědnost za poškození křehkých předmětů, pokud k tomu došlo z důvodu nedostatečného vnitřního balení zásilky a vnější obal zásilky je neporušen. * Dojde-li během přepravy k částečné újmě na obsahu zásilky, je náhrada škody počítána poměrem poškození obsahu k celkové hodnotě obsahu zásilky. * Odesílatel musí použít takový obal zásilky, který je přiměřený jejímu obsahu. I v případě, že je obsah zásilky při převzetí nepoškozený ale vnitřní balení zásilky bylo nedostatečné, nebo v případě více zásilek spojených k sobě, není možné žádat náhradu škody, vzniklou nedostatečným vnitřním balením, nebo žádat náhradu škodu některé ze spojených zásilek. * Náhrada škody není možná ani v případě poškození smaltovaných, či lakovaných povrchů (odloupnutí, škrábance, odřeniny) stejně jako u politurovaného, lepeného, či dýhovaného zboží i když byly při podání neporušené. * Náhrada škody v případě přepravy použitého zboží se vypočítává vzhledem k jeho amortizaci. * Při škodní události má přepravce právo rozhodnout, zda uhradí opravu obsahu zásilky, či poskytne finanční plnění poškozené straně. * Byla-li zásilka přepravována v původním továrním balení a její obsah nebyl zkontrolován při doručení, nárok na náhradu škody nevzniká. Nevzniká ani v případě, že obsah zásilky byl doručen v jiném neporušeném obalu a nedošlo ke kontrole celistvosti obsahu při převzetí zásilky. * Při neporušeném balení zásilky neodpovídá BALÍKSERVIS za mechanické, elektrické, nebo elektronické poškození obsahu i když vnitřní balení zásilky bylo dostatečné, pokud ze strany BALÍKSERVIS nedošlo při manipulaci se zásilkou k extrémním jevům (např. havárie kurýrního vozu apod.). * Oxidace, zrezivění nebo změna barvy přepravovaného zboží nezakládá právo náhrady škody. * Pokud byl obsah zásilky během přepravy pojištěn jiným způsobem, hradí BALÍKSERVIS škodu jen v případě, že vyplacené pojistné bylo nižší, než hodnota přepravované zásilky a to vyplacením rozdílu mezi plněním z jiného pojistného zdroje a cenou zásilky, maximálně však do výše dané pojistnými podmínkami BALÍKSERVIS. * V případě újmy na balíku je bezpodmínečně nutné sepsat škodní protokol s kurýrem doručujícím zásilku nejpozději při doručení. K projednání takové události je nutno uvést číslo balíku, doložit jeho obsah a popis škody s výší požadované náhrady. Na pozdější uplatnění škody není možné brát zřetel. * Škodu podloženou protokolem je povinen uplatnit příjemce nebo objednavatel přepravy nejpozději následující pracovní den ohlášením elektronicky nebo na infolince BALIKSERVIS * V případě jakékoliv újmy na balíku má přepravce, nebo jeho zástupce, právo škodní událost prověřit a proto je nutno až do sepsání pojistného protokolu zabránit manipulaci s poškozenou zásilkou. * Přepravce se zavazuje takovou událost prověřit nejpozději do 3 pracovních dnů od doby, co se o ní dozvěděl. * Přepravce uskuteční pojistné plnění do takové výše, která byla zjištěna při prověření škodní události.* BALÍKSERVIS provádí likvidaci škod do 30 dnů od data, kdy byla reklamace oboustranně uznána. Úrok z prodlení z vyplaceného plnění lze nárokovat. Všeobecné pojistné podmínky se vztahují na veškeré dohody o přepravě balíků.

Platnost

Tyto pojistné podmínky jsou platné od 1. prosince 2013 a platí do odvolání nebo vydání nových podmínek. V případě podstatných změn u pojišťovacích ústavů, které ovlivňují Všeobecné pojistné podmínky BALÍKSERVIS, vyhrazuje si přepravce právo upravit své Všeobecné pojistné podmínky v souladu s těmito změnami.